Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Rots Maatwerk b.v.
Gevestigd te Op den Berg 1, 6971 LD, Brummen

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nummer: 50427679
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze transacties.
Afwijkingen op deze voorwaarden zijn alleen schriftelijk overeen te komen.
Artikel 1 Overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen en prijslijsten zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
 2. Overeenkomsten betreffende de levering van zaken en/of diensten,worden pas van kracht na schriftelijke bevestiging
  door verkoper. Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke
  bevestiging wordt betwist,zijn koper en verkoper hieraan gebonden.
 3. Het aanbod is geldig gedurende de in de offerte genoemde termijn. Is er geen termijn genoemd, dan is het aanbod
  gedurende 30 dagen na afgifte van de offerte, geldig. Hierna vervalt de offerte.
  Artikel 2 Prijzen
 4. Alle prijzen zijn exclusief BTW en gelden als” af werkplaats “, tenzij anders overeengekomen.
 5. Wanneer na het uitbrengen van de offerte of het tot stand komen van de overeenkomst op het aangebodene of
  geleverde werk, de daarin verwerkte zaken en materialen en lonen of het transport daarvan, nieuwe belastingen,
  invoerrechten of heffingen worden ingevoerd of bestaande verhoogd, worden deze aan de koper in rekening gebracht.
  Artikel 3 Levertijd en levering
 6. De levertijd wordt door de verkoper zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Verkoper is verplicht zich in te spannen om
  binnen deze aangegeven tijd te presteren.
 7. De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding, in welke vorm dan ook, bij een eventuele overschrijding van
  de opgegeven levertijd,tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen, danwel indien de overschrijding het rechtstreeks
  en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of onzorgvuldigheid van de verkoper.
 8. Wegens overschrijding van de levertijd kan de koper de order niet annuleren of de ontvangst en/of de betaling van de
  zaken weigeren.
 9. Bij levering “af werkplaats” wordt de levering geacht te hebben plaatsgevonden voor het laden op het vervoermiddel.
 10. Bij levering “franco werk” wordt de levering geacht te hebben plaatsgevonden bij in ontvangstname voor het lossen
  op de overeengekomen locatie, indien deze met het gebruikte transportmiddel in redelijkheid bereikbaar is. Wanneer
  de bestemming niet in redelijkheid bereikbaar is,mag de verkoper zelf een plaats aanwijzen voor de levering.
 11. De koper is verplicht het geleverde binnen 3 werkdagen te controleren en vervolgens de verkoper, van eventuele
  gebreken, binnen 3 werkdagen na constatering, schriftelijk op de hoogte te stellen. Na het verstrijken van
  deze termijnen wordt de koper geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
 12. Bij levering “gesteld in het werk” wordt de levering geacht te hebben plaatsgevonden wanneer de
  werkzaamheden zijn voltooid.
 13. De risico’s gaan bij de levering over van de leverancier op de wederpartij.
 14. De verkoper is bevoegd de zaken onder zich te houden en de levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden,
  wanneer bij levering op de locatie, geen vertegenwoordiger van de koper aanwezig is om de partij in ontvangst te
  nemen. De dan te maken kosten voor extra transport en opslag worden de koper in rekening gesteld.
 15. Elke overeengekomen levertermijn gaat in op de dag waarop de volledige gegevens die nodig zijn voor de uitvoering
  van het werk, in het bezit van verkoper zijn.
 16. De opgegeven levertijden zijn nooit fatale termijnen, tenzij anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient
  de verkoper door de koper schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij de verkoper een redelijke termijn wordt
  gegeven om alsnog zijn verplichtingen na te komen.
 17. De verkoper is bij overschrijding van de levertijd,behalve in het geval van overmacht,verplicht de schade van de
  koper te vergoeden, wanneer verkoper hiervoor volgens de wet een verwijt kan worden gemaakt.
 18. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft de koper alleen dan het recht op ontbinding van de
  overeenkomst, nadat verkoper hier schriftelijk van op de hoogte is gesteld en deze een redelijke termijn krijgt om aan
  zijn verplichtingen te voldoen.
 19. De keuze van het vervoermiddel en/of verpakking, berust bij de verkoper.
 20. Indien bij transport voor risico van de verkoper,beschadigingen en/of gebreken,die terstond kunnen worden
  vastgesteld, niet direct op de vrachtbrief/afleverbon worden aangemerkt, is verkoper daarvoor niet aansprakelijk.

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Rots Maatwerk b.v.

Artikel 4 Leveringen op afroep

 1. Ingeval levering op afroep is overeengekomen,zonder dat daarbij termijnen zijn gesteld,is de verkoper bevoegd,indien
  binnen 4 weken na het afsluiten van de koopovereenkomst nog niet alle zaken zijn afgeroepen, de koper te sommeren
  een termijn te noemen waarbinnen dies geschied. De door de koper te noemen termijn mag een tijdvak van 3 weken ,
  gerekend vanaf de dag dat de koper kennis had kunnen nemen van de sommatie, niet overschrijden. Indien koper geen
  gevolg geeft aan deze sommatie, is verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.
  Artikel 5 Uitvoering werk
  1 . Voor de aangevoerde bouwstoffen/materialen/gereedschappen draagt opdrachtgever het risico van beschadiging/
  verlies vanaf het moment waarop zij op het werk zijn aangevoerd en daar verblijven. Schade als gevolg van
  vandalisme (graffti enz.) tijdens de werkzaamheden en de eventuele onderhoudsperiode, zijn voor rekening
  van opdrachtgever.
 2. De uit het werk komende bouwstoffen die opdrachtgever wil behouden,dienen door hem te worden afgevoerd.
 3. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd/stopgezet door factoren waarvoor opdrachtnemer
  niet verantwoordelijk is,dienen de daaruit voortvloeiende kosten voor opdrachtnemer door opdrachtgever te
  worden vergoed.
 4. Voor zover relevant ,dient opdrachtgever, opdrachtnemer schriftelijk op de hoogte te stellen van de aanwezigheid en
  ligging van kabels/leidingen en eventuele andere ondergrondse bouwwerken en fundaties. Indien dit niet reeds bij de
  offerte bekend was,zullen de hieruit ontstane meerkosten in rekening worden gebracht.
 5. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van gebreken in zaken,bouwstoffen of
  hulpmiddelen,die door hem ter beschikking zijn gesteld, danwel zijn voorgeschreven.
 6. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, alsmede
  voor de door of namens hem gegeven orders,vaanwijzingen en instructies.
 7. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor schade die het gevolg is van door hem of in zijn opdracht, door derden
  uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
 8. De kosten van niet bij de opdracht aangegeven werkzaamheden evenals de kosten van het in het werk slijpen en
  pasmaken zijn alleen dan in de prijs begrepen wanneer dit uitdrukkelijk bij de opdracht is overeengekomen.
 9. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten volgend uit onjuiste opgave n door hem,van
  peilmaten,stramienlijnen en andere gegevens,evenals de kosten die ontstaan bij gebrekkige bouw coördinatie en/of het
  onvoldoende voorhanden zijn van faciliteiten.
 10. Verpakking wordt geacht te zijn inbegrepen in de levering en wordt niet teruggenomen.
 11. Bij levering “gesteld in werk”is,tenzij anders beschreven,de wederpartij verplicht aan de leverancier daar
  waar nodig het gebruik te verschaffen en te doen verschaffen van steiger- en hijsmateriaal, cementmolen(s),
  kuipen en metselmateriaal,water,energie en specie, zo nodig met daarbij behorend bedienend personeel, zonder dat de
  leverancier daarvoor enige vergoeding schuldig is.
 12. Voor rekening en risico van de opdrachtgever komen altijd de afdoende bescherming van uitgevoerde en/of in
  uitvoering zijnde natuursteenwerken tegen alle weersinvloeden die schade kunnen veroorzaken, zoals vorst,
  regen, zon, enz.
 13. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is opdrachtnemer medeverzekerd op een door opdrachtgever t.b.v. het
  werk afgesloten CAR verzekering, waarvan de voorwaarden ter inzage liggen.
  Artikel 6 Kwaliteit/hoedanigheid
 14. Natuursteen is gesteente dat zonder menselijk ingrijpen is ontstaan en dat geen kunstmatige wijziging heeft ondergaan
  in samenstelling en structuur. Hieronder valt ook materiaal samengesteld uit natuursteen en bindmiddel.
 15. Natuursteen is een natuurproduct. Monsters van natuursteen geven een indicatie van kleur en structuur. Afwijkingen
  in de uiteindelijke kleur en structuur zijn onvermijdelijk.
 16. Bij natuurlijke gespleten steen als kwartsiet, leisteen en soortgelijke steensoorten is levering in verschillende diktes
  toegestaan
 17. Bij andere steensoorten dan als bedoeld in art.7.3 is een tolerantie van ten hoogste 5% toegestaan. Minimale
  toegestane tolerantie is + en/of- 2/3 mm.
 18. Indien en voor zover de hoedanigheid is overeengekomen dat de levering volgens een monster zal zijn, geldt dat
  monster als vaststelling van de doorsnee hoedanigheid van de zaken. Indien niet volgens een monster wordt
  geleverd, geldt voor de hoedanigheid en de kwaliteit van het geleverde, de betreffende bepalingen van de leverancier
  aan verkoper.
 19. Indien er voor zover de hoedanigheid is overeengekomen dat deze zal zijn volgens een bestek en/of dat de levering
  zal geschieden op keur en/of ten genoegen van kopers,opdrachtgever(s) of diens bouwdirectie,kan de koper
  daaraan slechts aanspraak ontleden die verder gaan dan hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald,
  indien er voor zover die verder gaande afspraken uitdrukkelijk met de verkoper
  zijn overeengekomen en voortvloeien uit kopers gebondenheid aan bestekbepalingen waarvan de koper de
  inhoud tijdig en schriftelijk aan de verkoper heeft medegedeeld,zodat de verkoper daarmee bij zijn
  aanbieding rekening heeft kunnen houden.

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Rots Maatwerk b.v.

 1. In geval van gebreken in het geleverde heeft koper slechts aanspraken op verkoper,voor zover de zaken niet verwerkt
  zijn.
 2. Indien de koper volgens vorenstaande bepalingen een aanspraak kan doen gelden, geeft hem dat niet het recht om de
  betaling op te schorten.
  Artikel 7 Meer- en minderwerk .
 3. Van meerwerk is ondermeer sprake wanneer;
  a. De wederpartij aanvullingen en/of wijzigingen van de overeengekomen activiteit wenst die een
  verzwaring of uitbreiding van de werkzaamheden tot gevolg hebben, of dat de leverancier
  aanvullingen en/of wijzigingen op de werkzaamheden noodzakelijk acht voor de goede gang van
  zaken,of op grond Van nieuwe of gewijzigde voorschriften.
  b. Bij meerdere of mindere levering van materiaal en/of arbeid dan overeengekomen,wordt her
  meerdere of mindere verrekend tegen de op dat moment bij de leverancier geldende prijzen.
  Artikel 8 Aansprakelijkheid.
 4. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de wederpartij of diens vertegenwoordiger, door
  onoordeelkundig gebruik van de geleverde zaken, of door het gebruik daarvan voor andere doeleinden dan waarvoor
  het geschikt is.
 5. De leverancier is bovendien niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van;
 • verstrekte adviezen over verwerking, fundering, onderhoud en dergelijke.
 • het niet waterdicht zijn van aangebrachte zaken en/of materialen.
 • werking van de grond of gebreken daarin.
 • verontreiniging door of andere gebreken in of aan de door de wederpartij ter beschikking gestelde
  materialen.
 1. De leverancier is niet aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de wederpartij of derden, buiten de leverancier
  om, herstel- of onderhoudswerkzaamheden verrichten.
 2. De aansprakelijkheid van de leverancier op grond van de overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat
  de verzekeringsmaatschappij uitkeert. Indien de verzekeringsmaatschappij niet uitkeert, dan is de aansprakelijkheid
  beperkt tot het bedrag van de overeenkomst.
 3. De aansprakelijkheid van de leverancier op grond van de overeenkomst,omvat nooit bedrijfsschade of andere
  indirecte schade,met uitzondering van het bepaalde in de volgende 2 leden van dit artikel.
 4. Indien het geleverde door het handelen van de leverancier onjuist is geplaatst of is beschadigd en de
  herstelwerkzaamheden daardoor voor rekening van leverancier komen,vergoedt de leverancier i.v.m de overlast die de
  herstelwerkzaamheden met zich meebrengen;
  a) een bedrag van €100,- per dag, met een maximum van € 5000,- voor kosten van het tijdelijk elders
  onderbrengen van personen die normaal gesproken in de ruimte verblijven waar de herstelwerkzaam heden
  plaatsvinden..
  b) een bedrag van € 500,- per dag met een maximum van € 22.500,- wanneer de herstelwerkzaamheden het
  noodzakelijk maken het bedrijf waar de herstelwerkzaamheden worden verricht,geheel of gedeeltelijk te
  sluiten.
 5. Wanneer de leverancier door een derde aansprakelijk wordt gesteld voor geleden schade, maar de leverancier is
  daarvoor op grond van de overeenkomst niet aansprakelijk,vrijwaart de wederpartij de leverancier voor die schade.
  In geval een CAR verzekering toepasselijk is, dient de wederpartij de leverancier onder die CAR verzekering te doen
  begrijpen.
 6. De aansprakelijkheid van verkoper voortvloeiend uit andere feiten of omstandigheden,gaat nimmer verder dan
  vergoeding van de factuurwaarde dan wel belevering van zaken, zulks ter keuze van koper en voor zover verkoper in
  staat is om soortgelijke zaken te leveren.
  Artikel 9 Overmacht.
 7. Indien de verkoper door een niet toerekenbare tekortkoming(overmacht) verhinderd zal zijn te leveren of op normale
  wijze te kunnen leveren,zal hij het recht hebben de levertijd met de duur van de overmacht te verlengen, dan wel de
  order, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren.
 8. Als overmacht zullen ondermeer gelden; oorlog, oproer, rellen, molest, staking en uitsluiting, natuurrampen,
  stremming van de aanvoer, breuk van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, stagnaties in
  de aanvoer, overheidsmaatregelen,wanprestaties van toeleveranciers, alsmede iedere omstandigheid, welke
  dan ook, waardoor het voor verkoper redelijkerwijs gesproken, onmogelijk is om op normale wijze
  te leveren. De wederpartij is niet gerechtigd op deze gronden de overeenkomst te ontbinden.
  Artikel 10 Retentierecht.
 9. Zolang de wederpartij niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan,heeft de leverancier het recht van terughouding op
  alle zaken die de leverancier van de wederpartij onder zich heeft. Het risico van de onder dit retentierecht vallende
  zaken blijft berusten bij de wederpartij.

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Rots Maatwerk b.v.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud.

 1. De door de leverancier geleverde zaken blijven zijn eigendom,totdat de wederpartij aan zijn betalingverplichtingen
  heeft voldaan.
 2. Bij niet nakoming van deze verplichting is leverancier gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling en
  rechtelijke tussenkomst,de overeenkomst te ontbinden en de zaken terug te nemen. De leverancier zal gerechtigd
  zijn tot ongehinderde toegang tot de zaken,waarbij tegenpartij reeds nu de verplichting op zich neemt aan
  de leverancier alle medewerking te verlenen,teneinde zijn eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van
  de geleverde zaken.
  Artikel 12 Betalingen.
 3. Tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt,moet de betaling plaatsvinden binnen 30 dagen na factuurdatum of
  termijnnota, in de valuta zoals vermeld op de factuur.
 4. Wanneer de wederpartij het niet eens is met de inhoud van de factuur,dient hij dat binnen 8 dagen na factuurdatum
  schriftelijk aan de verkoper kenbaar te maken. Na verstrijken van deze periode wordt de factuur geacht te
  zijn goedgekeurd. Korting c.q. schuldvergelijking is uitgesloten.
 5. Wanneer niet is betaald binnen de gestelde termijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is nadere
  ingebrekestelling niet vereist. Wederpartij is dan aan de leverancier een rente verschuldigd van 1,5% per maand over
  het openstaande bedrag. Ieder gedeelte van een maand geldt bij de berekening als een volle maand.
 6. Alle kosten verbonden aan het incasso van een niet betaalde factuur, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke
  kosten, zijn voor rekening van de wederpartij.
 7. Zonder nadere ingebrekestelling heeft de leverancier het recht alle openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar
  te laten zijn en/of de overeenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd het recht op schadevergoeding te vorderen,
  wanneer wederpartij;
  a) in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt of er beslag op een
  gedeelte of het geheel van zijn vermogen wordt gelegd.
  b) komt te overlijden.
  c) zijn onderneming beëindigd, of in een andere onderneming inbrengt.
 8. In geval van niet (tijdige) betaling heeft de leverancier het recht om nog te leveren prestaties op te schorten, totdat de
  wederpartij zijn verplichtingen geheel is nagekomen.
  Artikel 13 Aanneming van werk.
 9. Koper garandeert dat verkoper tijdig kan beschikken ;
 • Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen. (als vergunningen e.d.)
 • Over het gebouw,terrein of het water waarin of waarop het werk wordt uitgevoerd.
 • Over deugdelijke gelegenheid in de directe nabijheid voor aanvoer en opslag van materialen.
 1. Koper garandeert dat werk, door derden ,zodanig en zo tijdig wordt verricht,dat de uitvoering van het werk van
  verkoper daarvan geen hinder ondervindt.
 2. Verkoper heeft recht op verlenging van de oplevertermijn indien door overmacht, door voor rekening van derden
  komende omstandigheden, niet van verkoper kan worden gevergd dat de werkzaamheden binnen de overeengekomen
  termijn worden opgeleverd.
 3. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor koper verantwoordelijk is,
  dienen de daaruit voortvloeiende schade en kosten voor verkoper door koper te worden vergoed.